سکیپتن

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Skipton

United Kingdom

درباره شهرسکیپتن

شهرسکیپتن در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سکیپتن