شفیلد

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Sheffield

United Kingdom

درباره شهرشفیلد

شهرشفیلد در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شفیلد