ستل

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Settle

United Kingdom

درباره شهرستل

شهرستل در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ستل