راسوارپ

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Ruswarp

United Kingdom

درباره شهرراسوارپ

شهرراسوارپ در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان راسوارپ