رترهام

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Rotherham

United Kingdom

درباره شهررترهام

شهررترهام در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان رترهام