پادسی

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Pudsey

United Kingdom

درباره شهرپادسی

شهرپادسی در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پادسی