شمالیالرتن

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Northallerton

United Kingdom

درباره شهرشمالیالرتن

شهرشمالیالرتن در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شمالیالرتن