شمالی یرکشیر

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

North Yorkshire

United Kingdom

درباره شهرشمالی یرکشیر

شهرشمالی یرکشیر در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شمالی یرکشیر