نافرتن

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Nafferton

United Kingdom

درباره شهرنافرتن

شهرنافرتن در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نافرتن