میددلتن

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Middleton

United Kingdom

درباره شهرمیددلتن

شهرمیددلتن در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان میددلتن