میددلهام

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Middleham

United Kingdom

درباره شهرمیددلهام

شهرمیددلهام در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان میددلهام