لیبارن

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Leyburn

United Kingdom

درباره شهرلیبارن

شهرلیبارن در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لیبارن