کیرکبارتن

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Kirkburton

United Kingdom

درباره شهرکیرکبارتن

شهرکیرکبارتن در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کیرکبارتن