هال

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Hull

United Kingdom

درباره شهرهال

شهرهال در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان هال