هاددرسفیلد

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Huddersfield

United Kingdom

درباره شهرهاددرسفیلد

شهرهاددرسفیلد در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان هاددرسفیلد