هالیفاکس

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Halifax

United Kingdom

درباره شهرهالیفاکس

شهرهالیفاکس در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان هالیفاکس