امبسای

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Embsay

United Kingdom

درباره شهرامبسای

شهرامبسای در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان امبسای