کلکخیتن

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Cleckheaton

United Kingdom

درباره شهرکلکخیتن

شهرکلکخیتن در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کلکخیتن