چاپلتاون

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Chapeltown

United Kingdom

درباره شهرچاپلتاون

شهرچاپلتاون در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان چاپلتاون