برادفرد

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Bradford

United Kingdom

درباره شهربرادفرد

شهربرادفرد در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان برادفرد