بدال

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Bedale

United Kingdom

درباره شهربدال

شهربدال در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بدال