باتلی

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Batley

United Kingdom

درباره شهرباتلی

شهرباتلی در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان باتلی