بارتن یوپن هامبر

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Barton Upon Humber

United Kingdom

درباره شهربارتن یوپن هامبر

شهربارتن یوپن هامبر در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بارتن یوپن هامبر