بارنسلی

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Barnsley

United Kingdom

درباره شهربارنسلی

شهربارنسلی در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بارنسلی