بارنتبی

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Barnetby

United Kingdom

درباره شهربارنتبی

شهربارنتبی در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بارنتبی