آپپلتن لی مورس

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Appleton le Moors

United Kingdom

درباره شهرآپپلتن لی مورس

شهرآپپلتن لی مورس در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آپپلتن لی مورس