یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند

انگلیس
اروپا

Yorkshire and the Humber,England

United Kingdom

درباره استانیرکشیر اند دی هامبر,نگلاند

استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند در کشور انگلیس واقع شده است

شهرهای استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند