ورسسترشیر

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Worcestershire

United Kingdom

درباره شهرورسسترشیر

شهرورسسترشیر در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ورسسترشیر