ورسستر

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Worcester

United Kingdom

درباره شهرورسستر

شهرورسستر در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ورسستر