ولینگتن

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Wellington

United Kingdom

درباره شهرولینگتن

شهرولینگتن در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ولینگتن