والسال

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Walsall

United Kingdom

درباره شهروالسال

شهروالسال در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان والسال