یوتکستر

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Uttoxeter

United Kingdom

درباره شهریوتکستر

شهریوتکستر در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان یوتکستر