تمپل بالسال

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Temple Balsall

United Kingdom

درباره شهرتمپل بالسال

شهرتمپل بالسال در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان تمپل بالسال