تلفرد

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Telford

United Kingdom

درباره شهرتلفرد

شهرتلفرد در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان تلفرد