سترنشام

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Strensham

United Kingdom

درباره شهرسترنشام

شهرسترنشام در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سترنشام