ستک اون ترنت

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Stoke On Trent

United Kingdom

درباره شهرستک اون ترنت

شهرستک اون ترنت در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ستک اون ترنت