سلیهال

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Solihull

United Kingdom

درباره شهرسلیهال

شهرسلیهال در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سلیهال