پرشر

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Pershore

United Kingdom

درباره شهرپرشر

شهرپرشر در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرشر