اوسغربیری

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Oswestry

United Kingdom

درباره شهراوسغربیری

شهراوسغربیری در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اوسغربیری