نیوکاستل یوندر لیم

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Newcastle under Lyme

United Kingdom

درباره شهرنیوکاستل یوندر لیم

شهرنیوکاستل یوندر لیم در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نیوکاستل یوندر لیم