لومینستر

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Leominster

United Kingdom

درباره شهرلومینستر

شهرلومینستر در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لومینستر