کنیلورت

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Kenilworth

United Kingdom

درباره شهرکنیلورت

شهرکنیلورت در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کنیلورت