السمر

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Ellesmere

United Kingdom

درباره شهرالسمر

شهرالسمر در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان السمر