دادلی

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Dudley

United Kingdom

درباره شهردادلی

شهردادلی در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان دادلی