کلاوردن

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Claverdon

United Kingdom

درباره شهرکلاوردن

شهرکلاوردن در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کلاوردن