چارچ سترتن

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Church Stretton

United Kingdom

درباره شهرچارچ سترتن

شهرچارچ سترتن در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان چارچ سترتن