بارتن یوپن ترنت

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Burton Upon Trent

United Kingdom

درباره شهربارتن یوپن ترنت

شهربارتن یوپن ترنت در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بارتن یوپن ترنت