بالکینگتن

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Bulkington

United Kingdom

درباره شهربالکینگتن

شهربالکینگتن در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بالکینگتن