بابنهال

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Bubbenhall

United Kingdom

درباره شهربابنهال

شهربابنهال در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بابنهال