بریدگشمالی

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Bridgnorth

United Kingdom

درباره شهربریدگشمالی

شهربریدگشمالی در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بریدگشمالی